نویسنده = رقیه کریم زاده
کنترل شیمیایی کرم خراط Zeuzera pyrina در باغ‌های گردو شهرستان‌های اسکو و آذرشهر

دوره 11، شماره 3، مهر 1401، صفحه 89-97

10.22034/arpp.2022.15418

محمد ملک زاده؛ رقیه کریم زاده؛ شهزاد ایرانی پور


پراکنش فضایی شته ی کوچک گردو (Chromaphis juglandicola (Kaltenbach) (Homp., Aphididae در باغ های گردوی استان آذربایجان شرقی

دوره 4، شماره 2، مهر 1394، صفحه 27-41

حسین مهدوی؛ شهزاد ایرانی پور؛ علی مهرور؛ رقیه کریم زاده