نویسنده = مهدی داوری
شناسایی عوامل قارچی همراه با سرخشکیدگی و زوال درختان اقاقیا در شهر اردبیل

دوره 9، شماره 3، آذر 1399، صفحه 47-57

مهدی داوری؛ فاطمه علی حسین زاده مقدم؛ ابوالفضل نرمانی


تحقیقی در زمینه شناسایی قارچ های تیره Erysiphaceae استان اردبیل بر اساس ویژگی های ریخت شناختی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 29-40

مهدی داوری؛ محمود باقری خیرآبادی؛ کوثر شریفی؛ سیداکبر خداپرست