دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 1-120 
اثرات جانبی برخی آفت کش ها روی سن شکارگر(Hemiptera: Miridae) Nesidiocoris tenuis Reuter

صفحه 71-82

محمدعلی ضیایی مدبونی؛ محمدامین سمیع؛ پیمان نامور؛ سمیه رنحبر