دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 1-121 
Importance of vegetation index in codling moth Cydia pomonella distribution modeling

صفحه 27-41

10.22034/arpp.0621.16077

Hakimeh Shayestehmehr؛ Roghaiyeh Karimzadeh؛ Bakhtiar Feizizadeh؛ Shahzad Iranipour


مقاله پژوهشی

ارزیابی تله‌های چسبی رنگی در جلب سفیدبالک گلخانه‌، Trialeurodes vaporariorum

صفحه 77-85

10.22034/arpp.2022.15109

میثم صمدی پور؛ حسین فرازمند؛ علیرضا نظری؛ ولی اله بنی عامری


اثر اندوفیت شدن قارچ بیمارگر حشرات Beauveria bassiana بر صفات رشدی پنج رقم کلزاBrassica napus

صفحه 87-94

10.22034/arpp.2022.15637

سمانه صلح‌جوی فرد؛ رضا طلاایی حسنلویی؛ رضا معالی امیری؛ گرگوری اسورد