دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، خرداد 1401، صفحه 1-120 

مقاله پژوهشی

ارزیابی مقاومت برخی ارقام گندم به‌نژاد غالب قارچ عامل بیماری لکه‌خرمایی در استان اردبیل

صفحه 1-16

10.22034/arpp.2021.13624

مژگان قربی؛ حسن مومنی؛ ورهرام رشیدی؛ علیرضا احمدزاده؛ مهرداد یارنیا