کلیدواژه‌ها = Trichoderma
مقایسه‌ تأثیر فیتوهورمون GR24 و دو گونه قارچی به تنهایی و در ترکیب با هم در افزایش مقاومت دو رقم گوجه‌فرنگی نسبت به بیماری پژمردگی فوزاریومی

دوره 12، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 43-56

10.22034/arpp.2022.15664

سید رضا میررحیمی؛ مهدی پیرنیا؛ سیدکاظم صباغ؛ سید ابراهیم سیفتی؛ مجتبی کیخا صابر؛ عبدالحسین طاهری


کنترل بیولوژیک بیماری پاخوره گندم با استفاده از دو گونه Trichoderma harzianum و Trichoderma viride

دوره 10، شماره 3، مهر 1400، صفحه 93-107

10.22034/arpp.2021.13305

ساناز کیانی وفا؛ عیدی بازگیر؛ مصطفی درویش نیا


شناسایی قارچ های بیماریزای متداول در مراکز پرورش قارچ دکمه‌ای سفید (Agaricus bisporus) استان اردبیل با روش‌های ریخت‌شناختی و مولکولی

دوره 7، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 109-121

مهدی داوری؛ احمد شهریاری؛ مهدی بهنامیان؛ سارا دژستان؛ فاطمه علی حسین زاده