کلیدواژه‌ها = مهار زیستی
فون پیش استیگمایان (Prostigmata) مرتبط با شپشک‌های گیاهی (Coccoidea) در شهرستان کرمانشاه

دوره 12، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 71-76

10.22034/arpp.2023.16200

نسیم آزادی علی آبادی؛ حسنعلی واحدی؛ مریم درب امامیه


تاثیر قارچ مایکوریز بر فاکتورهای بیماریزایی نماتد ریشه ی گرهی (Meloidogyne incognita) و تغییرات هیستوپاتولوژیکی در ارقام متحمل و حساس خیار

دوره 7، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 87-101

آمنه حسینی خواه؛ سعید رضایی؛ سالار جمالی؛ حمیدرضا زمانی زاده؛ فرهاد رجالی