نویسنده = رضا خاکور
شناسایی مولکولی فیتوپلاسمای همراه جاروک سنجد از برخی مناطق استان آذربایجان شرقی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 127-141

اباصلت حاجی زاده؛ رضا خاکور؛ نعمت سخندان بشیر؛ بهرام باغبان


تاثیر کاربرد بنومیل (Benomyl) و پاراکوات (Paraquat) بر رشد جمعیت باکتری‌ Azospirillum irakense

دوره 4، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 83-91

نسرین صبور مقدم؛ رضا خاکور؛ نسیبه محمدنژاد؛ فاطمه انصاری


تاثیر رژیم‌های غذایی مختلف بر بیان ژن آلفا-‌ آمیلاز در لاروهای سن پنجم شب‌پره‌ هندی، Plodia interpunctella Hubner (Lepidoptera: Pyralidae)

دوره 4، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 141-152

پریا معصومی؛ رضا فرشباف پورآباد؛ سیدابوالقاسم محمدی؛ رضا خاکور