نویسنده = حسین رنجبر اقدم
تاثیر دما بر فراسنجه های جدول زندگی کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri Mulsant با تغذیه از شپشک آردآلود مرکبات Planococcus citri (Risso

دوره 4، شماره 2، مهر 1394، صفحه 145-160

سیده عاطفه مرتضوی ملکشاه؛ حسین رنجبر اقدم؛ جعفر خلقانی؛ محمدرضا رضاپناه