نویسنده = اسداله بابای اهری
شناسایی عوامل قارچی مرتبط با بیماری های تنه درختان بادام در استان آذربایجان شرقی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 13-27

مریم برادران باقری؛ مهدی ارزنلو؛ اسداله بابای اهری


شناسایی گونه‌های آسپرژیلوس سیاه همراه انگور و کشمش در نواحی جنوبی استان‌های آذربایجان‌شرقی و ‌غربی

دوره 3، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 49-64

علی خدایی؛ مهدی ارزنلو؛ اسداله بابای اهری؛ فرشاد درویشی