شناسایی عوامل قارچی مرتبط با بیماری های تنه درختان بادام در استان آذربایجان شرقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی، گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

2 دانشیار گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

3 استاد گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز


عنوان مقاله [English]

Identification of the Fungal Agents Associated with Almond Trunk Diseases in East Azerbeijan Province

نویسندگان [English]

  • Mayam Baradaran Baghery 1
  • Mehdi Arzanlou 2
  • Asadollah Babai-Ahari 3
1 Former MSc Student, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2 Associate Professor Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran
3 Professor, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran