نویسنده = سیدکاظم صباغ
متیل جاسمونات ومقاومت به بیماری بلایت خوشه ی گندم ایجاد شده به وسیله ی قارچ Fusarium graminearum

دوره 8، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 83-99

سیدکاظم صباغ؛ مرجان پیکانی؛ مرضیه طاهری


بررسی مولکولی برخی تغییرات فیزیولوژیک در ژنوتیپ های حساس و متحمل ذرت در پاسخ به آلودگی ویروس موزاییک کوتولگی ذرت (Maize Dwarf Mosaic Virus; MDMV)

دوره 7، شماره 3، آذر 1397، صفحه 1-17

فروه سادات مصطفوی نیشابوری؛ سیدکاظم صباغ؛ احمد یامچی؛ سعید نصراله نژاد؛ ناصر پنجه که


تأثیر برخی از قارچ‌کش‌ها‎ روی عامل بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه‌ی کلزا (Sclerotinia sclerotiorum) در استان مازندران

دوره 7، شماره 3، آذر 1397، صفحه 103-115

رضاپور مهدی علمدارلو؛ محمد سالاری؛ محمدعلی آقاجانی؛ ناصر پنجه که؛ سیدکاظم صباغ


اثر سالیسیلیک اسید در القاء مقاومت سیستمیک در گیاه خیار به بیماری مرگ گیاهچه ناشی از Pythium aphanidermatum

دوره 5، شماره 2، مهر 1395، صفحه 27-43

سیدکاظم صباغ؛ ابراهیم صباغ؛ جواد آبخو؛ فاطمه زینتی فخرآبادی


تأثیر کیتوزان بر القای مقاومت در خیار علیه عامل بیماری ویروس موزائیک خیار

دوره 4، شماره 2، مهر 1394، صفحه 43-53

محسن عطارفدردی؛ محمد سالاری؛ منصور صلاتی؛ سیدکاظم صباغ؛ شاهو ولی زاده