نویسنده = رضا فرشباف پورآباد
فعالیت لیپاز روده‌ای کرم غوزه ی پنبه Helicoverpa armigera Hb. و اثر چند ترکیب آزمایشگاهی بر آن

دوره 4، شماره 2، مهر 1394، صفحه 113-129

مسعود چمنی؛ رضا فرشباف پورآباد؛ مصطفی ولیزاده


تاثیر رژیم‌های غذایی مختلف بر بیان ژن آلفا-‌ آمیلاز در لاروهای سن پنجم شب‌پره‌ هندی، Plodia interpunctella Hubner (Lepidoptera: Pyralidae)

دوره 4، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 141-152

پریا معصومی؛ رضا فرشباف پورآباد؛ سیدابوالقاسم محمدی؛ رضا خاکور