دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 1-169 

مقاله پژوهشی

ردیابی گونه های فوزاریوم مولد مایکوتوکسین با استفاده از صفات ریخت شناسی و مولکولی در دانه ذرت

صفحه 1-16

نجمه جوانبخت اول؛ مجتبی مرادزاده اسکندری؛ حمید افضلی؛ محمود اخوت