نوسانات جمعیت و مدیریت تلفیقی سوسک چوبخوار صنوبر، Melanophila picta (Col., Buprestidae) روی بید مجنون در محوطه دانشگاه شاهد، تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حشره شناسی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران.

2 دانشیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران.

چکیده

چکیده
مهمترین آفت درختان بیدمجنون در فضای سبز تهران، چوبخواران هستند که سبب خشک شدن شاخه­ها یا مرگ کامل این درختان می­شوند. در این تحقیق، مدیریت تلفیقی سوسک چوبخوار صنوبر، Melanophila picta Pall. (Col., (Buprestidae  روی بیدمجنون در دانشگاه شاهد واقع در جنوب تهران در سال­ 1395 بررسی شد. هفت تیمار کنترل شیمیایی، زراعی و مکانیکی در قالب  طرح بلوک­های تصادفی در سه بلوک پیاده گردید. برای ارزیابی اثر تیمارها از شمارش تعداد چکیده­­ی شیره­ی­ تنه­ درخت در شهریور و درصد خشکیدگی درخت در پاییز استفاده شد. بر اساس سوراخ­های خروج حشرات بالغ، اولین ظهور حشرات بالغ در اردیبهشت­ماه اتفاق ­افتاد و اوایل خرداد­ماه به اوج خود رسید. نتایج نشان داد که تیمارها اختلاف معنی­دار داشته و مقایسه میانگین­ها نشان داد که تیمارهای: سم پاشی با کلرپیریفوس 5/1 در هزار همراه با روغن ولک دو در هزار، ترکیب سوپر جاذب آب، تیمار ترکیبی (سم­پاشی و سوپرجاذب) و ترکیب دورکننده­ی گریز در یک گروه قرار داشته و میزان خشکیدگی صفر بود درحالیکه در شاهد بیش از 18 درصد خشکیدگی دیده شد. در بررسی تیمارهای مختلف در جلوگیری از تخم­ریزی آفت براساس تعداد چکیده­ی شیره گیاه، نتایج نشان داد که تیمارهای دورکننده­ (ترکیب تجاری گریز)، توری پارچه­ای و کود وین هیومیک بر اساس آزمون توکی مشابه بوده ولی در شاهد تعداد چکیده به طور معنی­داری بیشتر بود. بنابراین کنترل آفت به وسیله­ی سم­پاشی درخت در زمان خروج حشره­ی بالغ یا استفاده از ترکیبات دورکننده  یا تقویت گیاه و یا تأمین آب گیاه، نقش موثری در جلوگیری از مرگ  این درختان داشت.

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Population Fluctuations and Integrated Pest Management of the Metallic Wood-Boring Beetle, Melanophila picta (Col., Buprestidae) on the Willow Tree in Shahed University Campus

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Safarzadeh 1
  • Ali Reza Askariyanzadeh 2
1 MSc. Student of Entomology, Department of Plant Protection, Faculty of Agricultural Sciences, Shahed University, Tehran.
2 Associate Prof., Department of Plant Protection, Faculty of Agricultural Sciences, Shahed University, Tehran.
چکیده [English]

abstract
The most important pest of weeping willow trees in landscape of Tehran are wood borers that cause damage to branches or tree. In this research, integrated pest management of the metallic wood-boring beetle, Melanophila picta Pall. (Col., Buprestidae) on Babylon weeping willow trees in the campus of Shahed University campus was studied during year 2016. A Randomized Complete Block Designs (RCBD) was adopted to evaluate effect of seven treatments chemical, mechanical, cultural and three replications, in regarding of number of ooze out of the tree trunk (in September) and the death rate of the trees (during autumn). Based on adult emergence holes, first emergence of the adult insects occured in early May and at during May to late May it reached to peak. The effect of different treatments on the wood borers showed a significant difference between them. Comparison of means showed that spraying the trunks and branches with 1500 ppm Chlorpyriphos plus 2000 ppm Volk oil, applying of super absorbent polymer, combined treatment (spraying and super absorbent) and repellent getaway were in one group with no tree was died. Mortality followed by control with more than 18 percent mortality. Also, results showed that getaway repellent, mesh fabric and Vienna humic acid fertilizer were similar in preventing oviposition of poplar borer beetle while oozing was significantly higher in control. So, spraying the trunk at adult emergence (June) or using repellent substances or avoiding water stress of the plant, have effective role in preventing damage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords:Babylon weeping willow
  • Melanophila picta
  • Pest control
  • Tehran
منابع
اکبریان ج، پورمیرزا ع ا، سالاری ا و ولیزادگان ا، 1383. مطالعه برخی از ویژگی­های رفتاری سوسک چوبخوارصنوبر. دانش کشاورزی، جلد14، شماره 4، صفحه­های 113 تا 131.
اکبریان ج، پورمیرزا ع ا، سالاری ا و ولیزادگان ا، 1385.  کارایی روش های مبتنی بر ویژگی های رفتاری در کاهش انبوهی جمعیت سوسک چوبخوار صنوبر، Melanophila picta Pall. (COL.: Buprestidae). علوم و صنایع کشاورزی. جلد 20، شماره 1، صفحه­های 12 تا 20.
باب مراد م و صادقی س ا، 1383. آفات صنوبر و گونه ها و کلن­های میزبان آنها در کرج. تحقیقات حمایت و حفاظت جنگل­ها و مراتع ایران.  جلد 2، شماره 1، صفحه­های 21 تا 27.
باب مراد م، عبایی م،  یارمند ح و امید ر، 1379. بررسی بیولوژی سوسک صنوبر Melanophila picta در کرج. صفحه 288، خلاصه مقالات چهاردهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، اصفهان، 17-14 شهریورماه.
باب مراد م، عبایی م، و زینالی س، 1386. زیست شناسی سوسک چوبخوار Melanophila (= Trachypteris) picta (Col.: Buprestidae)  در کرج. آفات و بیماریهای گیاهی، جلد 75، شماره2، صفحه­های 55 تا 71.  
بخشی­خانیکی  غ ر، .1394درختان و درختچه­های ایران. انتشارات پیام نور، 170 ص.
بهداد ا، 1366. آفات و بیماری­های درختان و درختچه­های جنگلی و گیاهان زینتی ایران. چاپ نشاط اصفهان، 824 صفحه.
تحریری ادبی س، صادقی ا، و باقری ر، 1391. تأثیر دوره­های مختلف آبیاری و کلنهای صنوبر بر تراکم  Chrysomela populi (Col. Chrysomelidae)  سوسک بر گخوار صنوبر در کرج Melanophila picta (Col. Buprestidae)  و سوسک چو بخوار صنوبر. دوفصلنامه تحقیقات، حمایت و حفاظت جنگل­ها و مراتع ایران، جلد 10، شماره2، صفحه­های 23 تا 32.
خیال ب و  صدرایی ن، 1363. بررسی آفات صنوبر در ایران. موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع. نشریه شماره 38، صفحه­های 1 تا 24.
زرگران م ر، پورفرهادی ل، عباس پور آ، 1392. معرفی سوسک چوبخوار صنوبر Melanophila picta Pall و روش های کنترل آن صفحه­های 161 تا 167. همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار،، همدان دانشگاه شهید مفتح.
صادقی س ا، 1386. مدیریت تلفیقی آفات و بیماری های گونه ها و ارقام صنوبر در ایران. گزارش نهایی طرح مصوب، انتشارات موسسه تحقیقات جنگل­ها و مراتع کشور، تهران، 167 ص.
عبایی، م.، عسگری، ح. 1394.  حشره شناسی جنگل (آفات درختان و درختچه­های جنگلی، جنگل­کاری­ها، فضای سبز شهری مناطق بیابانی و کویری ایران). انتشارات علم کشاورزی ایران، تهران، 806 ص.
قهرمان ا. 1369. گیاهشناسی عمومی. نشر باورداران تهران، 118ص.
مدرس اول م، 1373. فهرست آفات کشاورزی ایران و دشمنان طبیعی آن ها. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، صفحه­های 117 تا 118.
مینایی مقدم م، عسکریان زاده ع، شجاعی م، عباسی­پور ح، لاریجانی ک، ایمانی س، 1396. شناسایی و بررسی اثر فاکتورهای محیطی بر میزان آلودگی درختان بید مجنون به پروانه زنبور مانند،Paranthrene diaphana dalla Torre & Strand (Lep.: Sesiidae)وEusphecia pimplaeformis  درمنطقه تهران. دوفصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات حمایت و حفاظت جنگل­ها و مراتع ایران، جلد 15، شماره 1، صفحه 67 تا 75.
Cavalcaselle B, 1972. Ecology and ethology of some Buprestids injurious to poplar in Central-Southern Italy. Redia 53: 67-122.
Guler N, Tulukcu M, Zengin M and Ertan E, 1994.Turkiye de Kavakcilik. Izmit, 255 pp.
Harrell MO, Benjamin DM, Berbee JG and Burkot TR, 1983. Consumption and utilization of leaf tissue of tissu _ cultured Populus xeuramericana by the cottonwood leaf beetle, Chrysomela scripta (Coleoptera: Chrysomelidae). Canadian Entomologist 114: 743-749.
Maassoumi A A, Aassadi M and Hemmati A, 2011. Flora of Iran. Salicaceae, No.74. Research Institute of Forests and Rangelands publication, Iran, 90 p.