کلیدواژه‌ها = Wheat
The impact of host plant on biological parameters of Diuraphis noxia

دوره 12، شماره 4، دی 1402، صفحه 399-411

10.22034/arpp.2023.16895

حمیده طبسیان؛ شیلا گلدسته؛ غلامحسین مروج؛ الهام صنعتگر؛ محمد قدمیاری


کنترل بیولوژیک بیماری پاخوره گندم با استفاده از دو گونه Trichoderma harzianum و Trichoderma viride

دوره 10، شماره 3، مهر 1400، صفحه 93-107

10.22034/arpp.2021.13305

ساناز کیانی وفا؛ عیدی بازگیر؛ مصطفی درویش نیا


شناسایی منابع جدید مقاومت به بیماری لکه برگی سپتوریایی در ژنوتیپ‌های گندم نان بهاره

دوره 9، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 31-43

معصومه خیرگو؛ ناصر پنجه که؛ فاختک طلیعی