کلیدواژه‌ها = ایمنی غذایی
غربال و ارزیابی تنوع فنوتیپکی جدایه‌های غیرتوکسین‌زای Aspergillus flavus در باغات پسته ایران

دوره 10، شماره 3، مهر 1400، صفحه 109-120

10.22034/arpp.2021.13319

راضیه پورحسینی؛ ابراهیم صداقتی؛ سید رضا فانی؛ ماریه نادی؛ محمد مرادی


بررسی کمی و کیفی آفلاتوکسین های B1، B2، G1 و G2 در دو گونه قارچ آسپرژیلوس با روش HPLC

دوره 5، شماره 2، مهر 1395، صفحه 149-160

فاطمه اصغرنژاد؛ صفرعلی مهدیان؛ بهنام امیری بشلی؛ سیدسامان سیدجعفرنظری