کلیدواژه‌ها = مرگ و میر
اثرات جانبی برخی آفت کش ها روی سن شکارگر(Hemiptera: Miridae) Nesidiocoris tenuis Reuter

دوره 6، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 71-82

محمدعلی ضیایی مدبونی؛ محمدامین سمیع؛ پیمان نامور؛ سمیه رنحبر


بررسی برهمکنش میان قارچ بیمارگر Metarhizium anisopliae، شته Myzus persicae و میزبان گیاهی آن کلزا

دوره 5، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 209-216

فاطمه طالع پور؛ مریم راشکی؛ اصغر شیروانی