کلیدواژه‌ها = کلزا
تاثیر زمان مصرف حشره کش ها روی جمعیت شته کلم Brevicoryne brassicae و عملکرد کلزا

دوره 9، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 75-82

10.22034/arpp.2021.12257

علی اکبر کیهانیان؛ غلامرضا گل محمدی؛ علی محمدی پور


ارزیابی دو گونه ی بومی Trichoderma harzianum و Trichoderma atroviride علیه قارچ Plenodomus lingam عامل ساق سیاه کلزا در شرایط گلخانه

دوره 7، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 73-86

رحیمه اکبری؛ فاختک طلیعی؛ کامران رهنما؛ زهرا وکیلی


تأثیر برخی از قارچ‌کش‌ها‎ روی عامل بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه‌ی کلزا (Sclerotinia sclerotiorum) در استان مازندران

دوره 7، شماره 3، آذر 1397، صفحه 103-115

رضاپور مهدی علمدارلو؛ محمد سالاری؛ محمدعلی آقاجانی؛ ناصر پنجه که؛ سیدکاظم صباغ


اجزای مقاومت ژنوتیپ‌های کلزا، Brassica napus L. به شته مومی کلم، Brevicoryne brassicae (L.)

دوره 2، شماره 1، بهمن 1392، صفحه 85-100

سیدحیدر موسوی انزابی؛ قدیر نوری قنبلانی؛ علیرضا عیوضی؛ حسین رنجی