نویسنده = مهدی مهرابی کوشکی
گزارش‌های جدید از گونه‌های قارچی همراه حشرات در ایران

دوره 11، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 61-79

10.22034/arpp.2021.13541

حمیده اغیل؛ مهدی مهرابی کوشکی؛ مهدی اسفندیاری


شناسایی گونه ‏های Fusarium همراه علایم پوسیدگی ریشه کلزا در استان خوزستان

دوره 10، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 29-43

10.22034/arpp.2021.12465

عذرا نعمتی مندنی پور؛ رضا فرخی نژاد؛ مهدی مهرابی کوشکی