نویسنده = سیدابوالقاسم محمدی
تنوع نوکلئوتیدی نواحی ژنومی ژن های مقاومت به زنگ قهوه ای Lr29 و Lr47 در لاین های گندم نان (Triticum aestivum L.)

دوره 4، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 1-12

سیدابوالقاسم محمدی؛ رحیمه همتی گوگه؛ سعید اهری زاد


تاثیر رژیم‌های غذایی مختلف بر بیان ژن آلفا-‌ آمیلاز در لاروهای سن پنجم شب‌پره‌ هندی، Plodia interpunctella Hubner (Lepidoptera: Pyralidae)

دوره 4، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 141-152

پریا معصومی؛ رضا فرشباف پورآباد؛ سیدابوالقاسم محمدی؛ رضا خاکور