نویسنده = مهدی ارزنلو
شناسایی عوامل قارچی مرتبط با بیماری های تنه درختان بادام در استان آذربایجان شرقی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 13-27

مریم برادران باقری؛ مهدی ارزنلو؛ اسداله بابای اهری


شناسایی گونه‌های آسپرژیلوس سیاه همراه انگور و کشمش در نواحی جنوبی استان‌های آذربایجان‌شرقی و ‌غربی

دوره 3، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 49-64

علی خدایی؛ مهدی ارزنلو؛ اسداله بابای اهری؛ فرشاد درویشی


شناسایی ریخت¬شناختی و مولکولی عوامل قارچی همراه با پوسیدگی میوه زیتون در استان زنجان

دوره 2، شماره 1، بهمن 1392، صفحه 53-66

محسن تربتی؛ مهدی ارزنلو؛ حسین جعفری؛ اسدالله بابای اهری