شناسایی قارچ‌های همراه با بیماری‌های تنه‌ درختان میوه‌ هسته‌دار در استان‌های آذربایجان‌شرقی و غربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد بیماریشناسی گیاهی، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

2 دانشیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

3 استاد گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

چکیده

بیماری­های تنه به­عنوان یک تهدید بالقوه برای تولید و کشت­و­پرورش درختان میوه هسته­دار در دنیا مطرح می­باشند. عوامل زنده مختلفی در ایجاد این بیماری­ها دخالت دارند که در بین آن­ها عوامل قارچی، سهم قابل توجهی را به­خود اختصاص می­دهند. علی­رغم شیوع بیماری­های تنه در باغ­های درختان میوه هسته­دار استان­های آذربایجان­شرقی و غربی، عوامل قارچی همراه با این بیماری­ها ناشناخته باقی مانده­اند. در این بررسی گروه­های قارچی همراه با بیماری­های تنه درختان میوه هسته­دار در استان­های آذربایجان­شرقی و غربی بر اساس داده­های ریخت­شناختی و داده­های توالی نوکلئوتیدی ناحیه rDNA-ITS مورد شناسایی قرار ­گرفت. از مجموع 128 نمونه تعداد 101 جدایه قارچی جداسازی و خالص­سازی گردید. گونه­هایchrysosperma  Cytospora با فراوانی 76/23 درصد، Alternaria alternata با فراوانی 86/13 درصد، Paecilomyces variotii با فراوانی 9/9 درصد و Fusarium proliferatum با فراوانی 91/8 درصد به­عنوان گونه­های غالب شناسایی­شدند. در مورد جدایه­های متعلق به جنس آلترناریا هویت گونه با استفاده از داده­های توالی ژنrpb2  مورد تایید قرار گرفت. هم­چنین گونه­های Epicoccum nigrum، Cladosporium cladosporioides، Phoma glomerata، Paraconiothyrium africanum، Sarocladium strictum، Chaetomium globosum، Fusarium acuminatum، F. tricinctum، Cytospora cincta، C. pruinosa، Botryosphaeria sarmentorum، Phaeoacremonium aleophilum با درصد فراوانی کمتر جداسازی­شدند. بین گونه­های جداسازی­شده Cytospora chrysosperma، C. cincta، C. pruinosa، sarmentorum BP. aleophilum وP. africanum  به­عنوان بیمارگر­های شناخته­شده روی میزبان­های چوبی به­شمار می­روند. با شناسایی گونه­های قارچی همراه با بیماری­های تنه درختان میوه هسته­دار، اعمال راه­کارهای مناسب برای مدیریت بیماری در آینده امکان­پذیر خواهد­شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of the fungal species associated with trunk diseases of stone fruit trees in East and West Azerbaijan provinces

نویسندگان [English]

  • Haleh Dokhanchi 1
  • Mahdi Arzanlou 2
  • Asadollah Babaiahari 3
1 MSc Student, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Tabriz.
2 Associate Professor Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Tabriz
3 Professor, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Tabriz,
چکیده [English]

Trunk diseases are considered as a potential threat for the cultivation and production of stone fruit trees all over the world. Various biotic agents are involved in trunk diseases, of those fungal gropus are the most common ones playing prominent role in these diseases. Given the incidence of the trunk diseases on stone fruit trees in the orchards of East and West Azerbaijan provinces, the identity of fungal species associated with disease symptoms mainly remain unknown. In the present study the fungal species associated with the trunk diseases symptoms on stone fruit trees in this region were characterized using morphological and molecular data. A total number of 101 fungal isolates were isolated from 128 diseased samples. Our results revealed that Cytospora chrysosperma with the isolation freqeuncey on 23.76 % represented the most dominant species followed by Alternaria alternata (13.86 %), Paecilomyces variotti (9.9 %) and Fusarium proliferatum (8.91 %). The identity of Alternaria isolates was confirmed using seqeunce data of rpb2 gene. The other fungal species which were isolated with lower frequencies included Epicoccum nigrum, Cladosporium cladosporioides, Phoma glomerata, Paraconiothyrium africanum, Sarocladium strictum, Chaetomium globosum, F. acuminatum, F. tricinctum. C. cincta, C. pruinosa, Botryosphaeria sarmentorum and Phaeoacremonium aleophilum. Among the fungal species isolated in this study Cytospora chrysosperma, C. cincta, C. pruinosa B. sarmentorum, P. aleophilum and P. africanum have been reported as the causal agents of trunk diseases on stone fruit trees. With the identification of fungal species associated with trunk diseases on stone fruit trees, it will be possible to practice suitable management strategies for these diseases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Almond
  • apricot
  • Canker
  • peach
  • Botryosphaeria
  • Cytospora