نویسنده = رامین روح پرور
تعیین پاتوتیپهای قارچ عامل لکه‌برگی سپتوریایی گندم (Mycosphaerella graminicola) در ایران

دوره 3، شماره 2، آذر 1393، صفحه 17-28

سمیه فلاحی مطلق؛ رامین روح پرور؛ حمیدرضا زمانی زاده؛ علی بنده حق