کلیدواژه‌ها = جدول زندگی
ویژگی های زیستی تریپس پیاز Thrips tabaci روی عدس و نخود در شرایط آزمایشگاهی

دوره 10، شماره 2، تیر 1400، صفحه 79-90

10.22034/arpp.2021.12744

بهزاد میری؛ ناصر معینی نقده؛ حسنعلی واحدی؛ مجید میراب بالو


تاثیر تیمار گیاه باقلا با قارچ Trichoderma harzianum TR6 بر زیست شناسی شته سیاه باقلا Aphis fabae

دوره 10، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-16

10.22034/arpp.2021.12443

سولماز عظیمی؛ سعیده شاهین؛ علیرضا علیزاده


بررسی پاسخ های رفتاری شته ی مومی کلم Brevicoryne brassicae L. (Hemiptera: Aphididae) روی پنج رقم کلزا

دوره 7، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 13-24

مریم پهلوان یلی؛ محسن محمدی انایی؛ مریم بزرگ امیر کلایی