کلیدواژه‌ها = ویروس موزاییک خیار
شناسایی مولکولی سه گونۀ ویروس در مزارع گوجه فرنگی استان آذربایجان شرقی

دوره 6، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 21-36

داود کولیوند؛ نعمت سخندان بشیر؛ شهین صبحی؛ مینا راستگو


تخلیص و بررسی ویژگی های آنتی ژنیک پروتئین پوششی ویروس موزاییک خیار بیان شده در باکتری Escherichia coli

دوره 5، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 93-102

داود کولیوند؛ نعمت سخندان بشیر؛ افشین رستمی؛ پرویز پیرنیاکان