نویسنده = حسین فرازمند
ارزیابی تله‌های چسبی رنگی در جلب سفیدبالک گلخانه‌، Trialeurodes vaporariorum

دوره 12، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 77-85

10.22034/arpp.2022.15109

میثم صمدی پور؛ حسین فرازمند؛ علیرضا نظری؛ ولی اله بنی عامری


بررسی بیواکولوژی زنجره‌ی مو Psalmocharias alhageos (Kol.) در شرایط صحرایی در ملایر

دوره 7، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 41-55

هرمز سلطانی؛ حسین فرازمند؛ علیرضا براتی