نویسنده = قدیر نوری قنبلانی
اثر ژنوتیپ‌ های مختلف کلزا بر پارامترهای رشدی شته مومی کلم Brevicoryne brassicae

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1402

10.22034/arpp.2024.17687

سید حیدر موسوی انزابی؛ قدیر نوری قنبلانی


اجزای مقاومت ژنوتیپ‌های کلزا، Brassica napus L. به شته مومی کلم، Brevicoryne brassicae (L.)

دوره 2، شماره 1، بهمن 1392، صفحه 85-100

سیدحیدر موسوی انزابی؛ قدیر نوری قنبلانی؛ علیرضا عیوضی؛ حسین رنجی