نویسنده = محمدعلی دهقان
بررسی واکنش ژنوتیپ‌های پیشرفته و تجاری گندم ایران نسبت به زنگ قهوه‌ای در مراحل گیاهچه‌ای و گیاه کامل

دوره 11، شماره 4، دی 1401، صفحه 1-13

10.22034/arpp.2022.15742

سید طه دادرضائی؛ محمدعلی دهقان؛ صفرعلی صفوی؛ محمد دالوند؛ کمال شهبازی


واکنش توده های گندم بومی ایران نسبت به بیماری بلایت فوزاریومی سنبله در شرایط مزرعه و گلخانه

دوره 6، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 53-66

علی ملیحی پور؛ محمدعلی دهقان؛ کمال شهبازی؛ علی براتی