نویسنده = مصطفی ولیزاده
پاسخ تعدادی از ارقام زراعی، توده‌های بومی گندم نان و دو گونه آژیلوپس به نماتد مولد زخم ریشهPratylenchus neglectus

دوره 12، شماره 2، تیر 1402، صفحه 179-196

10.22034/arpp.2022.15110

ابراهیم زاهدی اصل؛ غلامرضا نیکنام؛ ابوالقاسم محمدی؛ مصطفی ولیزاده


فعالیت لیپاز روده‌ای کرم غوزه ی پنبه Helicoverpa armigera Hb. و اثر چند ترکیب آزمایشگاهی بر آن

دوره 4، شماره 2، مهر 1394، صفحه 113-129

مسعود چمنی؛ رضا فرشباف پورآباد؛ مصطفی ولیزاده