کلیدواژه‌ها = مقاومت
پاسخ تعدادی از ارقام زراعی، توده‌های بومی گندم نان و دو گونه آژیلوپس به نماتد مولد زخم ریشهPratylenchus neglectus

دوره 12، شماره 2، تیر 1402، صفحه 179-196

10.22034/arpp.2022.15110

ابراهیم زاهدی اصل؛ غلامرضا نیکنام؛ ابوالقاسم محمدی؛ مصطفی ولیزاده


ارزیابی واکنش 25 ژنوتیپ گندم رایج کشت به بیماری بلایت فوزاریومی سنبله در شرایط گلخانه

دوره 12، شماره 2، تیر 1402، صفحه 213-224

10.22034/arpp.2023.16368

احسان حسنوند؛ مصطفی درویش نیا؛ حسین میرزایی نجفقلی؛ سمیرا پاکباز


ارزیابی مقاومت برخی ارقام گندم به‌نژاد غالب قارچ عامل بیماری لکه‌خرمایی در استان اردبیل

دوره 11، شماره 2، خرداد 1401، صفحه 1-16

10.22034/arpp.2021.13624

مژگان قربی؛ حسن مومنی؛ ورهرام رشیدی؛ علیرضا احمدزاده؛ مهرداد یارنیا


مهار بیماری پاخوره گندم با استفاده از ترکیبات القاکننده مقاومت

دوره 9، شماره 3، آذر 1399، صفحه 1-10

الهام صفری؛ روح اله شریفی؛ سعید عباسی


شناسایی منابع جدید مقاومت به بیماری لکه برگی سپتوریایی در ژنوتیپ‌های گندم نان بهاره

دوره 9، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 31-43

معصومه خیرگو؛ ناصر پنجه که؛ فاختک طلیعی


ارزیابی مقاومت برخی از ارقام رایج هلو و شلیل در ایران نسبت به قارچTaphrina deformans،عامل پیچیدگی برگ هلو

دوره 7، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 49-60

حسین خبازی جلفایی؛ ناصر بوذری؛ مینا غزاییان؛ شیما عظیمی؛ صدیقه زمانی


واکنش توده های گندم بومی ایران نسبت به بیماری بلایت فوزاریومی سنبله در شرایط مزرعه و گلخانه

دوره 6، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 53-66

علی ملیحی پور؛ محمدعلی دهقان؛ کمال شهبازی؛ علی براتی


تولید گیاه توتون مقاوم به ویروس PVX با استفاده از مکانیسم RNA Silencing

دوره 5، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 103-115

محسن سجادی فرد؛ مقصود پژوهنده؛ اکبر شیرزاد؛ هانیه محجل شجاء