نویسنده = حسین جعفری
اثر قارچ کش تری فلوکسی استروبین + تبوکونازول (ناتیوو®) در کنترل بیماری لکه سیاه سیب

دوره 5، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 1-15

حسین عظیمی؛ حسین جعفری؛ حسین کربلایی خیاوی


مطالعه بیماری لکه سیاه (آنتراکنوز) گردو در استان زنجان و ارزیابی مقاومت نسبی برخی ژنوتیپهای برتر داخلی و ارقام خارجی گردو نسبت به بیماری

دوره 3، شماره 2، آذر 1393، صفحه 1-15

شمس اله نجفی؛ حسین جعفری؛ حشمت اله امینیان؛ علیرضا معرفت؛ حسن رضا اعتباریان


شناسایی ریخت¬شناختی و مولکولی عوامل قارچی همراه با پوسیدگی میوه زیتون در استان زنجان

دوره 2، شماره 1، بهمن 1392، صفحه 53-66

محسن تربتی؛ مهدی ارزنلو؛ حسین جعفری؛ اسدالله بابای اهری