دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، بهمن 1392، صفحه 1-114 
اجزای مقاومت ژنوتیپ‌های کلزا، Brassica napus L. به شته مومی کلم، Brevicoryne brassicae (L.)

صفحه 85-100

سیدحیدر موسوی انزابی؛ قدیر نوری قنبلانی؛ علیرضا عیوضی؛ حسین رنجی