معرفی بخشی از فون کنه¬های میان¬استیگما (Acari: Mesostigmata) روی درخت¬چه¬های تمشک (Rubus spp.) در حوزه مرکزی استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حشره شناسی، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان

چکیده

در طول فصول مختلف سال 1388، 230 نمونه­ در حوزه مرکزی استان گیلان جمع­آوری شد. در نتیجه، تعداد 5323 کنه میان­استیگمای فعال روی درختچه­های تمشک نقاط مختلف به­دست آمد. بر ­اساس نتایج، 33 گونه متعلق ­به 18 جنس و هفت خانواده از این راسته تشخیص داده شد. در­میان گونه­های شناسایی­شده 12 گونه برای فون کنه­های استان گیلان و دو گونه برای فون کنه­های ایران جدید می­باشند که به­ترتیب با یک و دو ستاره مشخص شده­اند. فراوانی کنه­های میان­استیگما در مقایسه با  سایر راسته­های کنه­ها بیشتر بود.  گونه­های جمع­آوری­شده بر حسب خانواده شامل:
Parasitus sp.*,(Parasitidae); Euseius amissibilis Meshkov, Neoseiulus marginatus (Wainstein), N. sugonjaevi* (Wainstein & Abbasova) , N. barkeri  Hughes, N. multiporus* (Wu & Li), N. umbraticus (Chant), N. tauricus* (Livshitz & Kuzenetsov), Amblyseius herbicolus (Chant), A. rademacheri (Dosse), Proprioseiopsis okanagensis* (Chant), Transeius wainsteini (Gomelauri), T. herbarius* (Wainstein), Phytoseius plumifer (Canestrini & Fanzago), P. juvenis Wainstein & Arutunjan, P. spoofi (Oudemans), Paraseiulus soleiger (Ribaga), Paraseiulus triporus (Chant & Yoshida-Shaul), Typhlodromus (A.) georgicus* Wainstein, T. (A.) kazachstanicus* Wainstein (Phytoseiidae); Androlaelaps casalis (Berlese), Geolaelaps aculeifer (Berlese), G. queenslandica (Womersley), G. lubrica Voigts & Oudemans, G. kargi Costa (Laelapidae); Iphidozercon sp.*, Lasioseius frankbakkeri Faraji & Karg, Proctolaelaps pygmaeus (Muller) (Ascidae); Rhodacarus sp.*,(Rhodacaridae);Ameroseius lidiae* Bregetova, A. lanceosetis** Livshitz & Mitrofanov, A. sculptilis** Berlese, (Ameroseiidae); Ologamasus sp.*, (Ologamasidae)
می­باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Some Mesostigmatic Mites on Raspberry Shrubs (Rubus spp.) in Central Area of Guilan Province, Iran

نویسندگان [English]

  • Pazhman Tajmiri 1
  • Jalil Hajizadeh 2
1 PhD student of Entomology, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 Associate Professor, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

During different seasons of 2009-2010 a number of 230 samples were collected from central area of Guilan province, Iran, and as a result, 5323 Mesostigmatic mites on raspberry shrubs (Rubus spp.) in different regions were recovered. According to the results, 33 species belong to 18 genera and seven families of the order were identified. Among the identified species, 12 are new record for Guilan province mite fauna and two species for Iran mite fauna as well. The abundance of Mesostigmatic mites compared with other mite orders was found higher. The collected species according to related families are including:
Parasitus sp.*,(Parasitidae); Euseius amissibilis Meshkov, Neoseiulus marginatus (Wainstein), N. sugonjaevi* (Wainstein & Abbasova) , N. barkeri  Hughes, N. multiporus* (Wu & Li), N. umbraticus (Chant), N. tauricus* (Livshitz & Kuzenetsov), Amblyseius herbicolus (Chant), A. rademacheri (Dosse), Proprioseiopsis okanagensis* (Chant), Transeius wainsteini (Gomelauri), T. herbarius* (Wainstein), Phytoseius plumifer (Canestrini & Fanzago), P. juvenis Wainstein & Arutunjan, P. spoofi (Oudemans), Paraseiulus soleiger (Ribaga), Paraseiulus triporus (Chant & Yoshida-Shaul), Typhlodromus (A.) georgicus* Wainstein, T. (A.) kazachstanicus* Wainstein (Phytoseiidae); Androlaelaps casalis (Berlese), Geolaelaps aculeifer (Berlese), G. queenslandica (Womersley), G. lubrica Voigts & Oudemans, G. kargi Costa (Laelapidae); Iphidozercon sp.*, Lasioseius frankbakkeri Faraji & Karg, Proctolaelaps pygmaeus (Muller) (Ascidae); Rhodacarus sp.*,(Rhodacaridae);Ameroseius lidiae* Bregetova, A. lanceosetis** Livshitz & Mitrofanov, A. sculptilis** Berlese, (Ameroseiidae); Ologamasus sp.*, (Ologamasidae).
New records for Guilan province and Iran mite fauna are marked by one and two asterisk, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fauna
  • Guilan province
  • Mesostigmatic mites
  • Raspberry shrubs
ثابتی ح، 1381. جنگلها، درختان و درختچه­های ایران. انتشارات دانشگاه یزد.
حاجی­زاده ج، 1385. معرفی بخشی از فون کنه­های فیتوزئیده استان گیلان، بخش اول زیرخانواده Typhloderminae (Phytoseiidae). مجله پژوهش کشاورزی، جلد ششم، شماره 1. صفحه­های 48 تا 64.
حاجی­زاده ج، 1386. فون کنه­های فیتوزئیده (Acari:   Phytoseiidae)  استان گیلان، بخش دوم زیرخانواده­های Amblyseiinae Muma و Phytoseiinae Berlese. مجله پژوهش کشاورزی، جلد هفتم، شماره 1. صفحه­های 7 تا 25.
حاجی­زاده ج، فرجی ف و رفعتی­فرد م، 1388الف. کنه­های خانواده Ascidae (Acari: Mesostigmata) گیلان، گزارش یک جنس و چهار گونه جدید برای ایران و کلید شناسایی گونه­های شمال ایران. مجله دانش گیاه­پزشکی ایران، جلد چهلم، شماره 2. صفحه­های 35 تا 50.
حاجی­زاده ج، فرجی ف و رفعتی­فرد م، 1388ب. معرفی و کلید شناسایی هشت گونه از کنه­های خانواده Macrochelidae (Acari: Mesostigmata) در استان گیلان. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، جلد شانزدهم، شماره 3. صفحه­های 1 تا 10.
حاجی­زاده ج، فرجی ف و رفعتی­فرد م، 1389. کنه­های خانواده Laelapidae (Acari: Mesostigmata) گیلان، شامل چهار گونه جدید برای ایران و کلید شناسایی گونه­های گیلان. نشریه حفاظت گیاهان، جلد بیست و چهارم، شماره 2. صفحه­های 196 تا 209.  
حداد­ایرانی­نژاد ک، حاجی­قنبر ح و طالبی­چایچی پ. 1382. معرفی برخی از کنه­های میان­استیگمات (Mesostigmata) مزارع چغندرقند میاندواب. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، جلد دهم، شماره 2. صفحه­های 147 تا 157.­­
دانشور ه، 1365. چند کنه شکارگر از ایران با شرح یک جنس و شش گونه جدید. مجله آفات و بیماری­های گیاهی، جلد پنجاه و چهارم، شماره­های 3 و 4. صفحه­های 55 تا 73.  
درویش­زاده ا و کمالی ک، 1388. بررسی فونستیک کنه­های انگور در موستان­های صفی­آباد خوزستان. فصلنامه تخصصی تحقیقات حشره­شناسی، جلد اول، شماره 1. صفحه­های 79 تا 93.
کاظمی ش، کمالی ک و فتحی­پور ی، 1384. بررسی تنوع گونه­ای کنه­های خاکزی بالاخانوادهUropodoida (Acari: Mesostigmata) در منطقه تهران. مجله علوم کشاورزی ایران، جلد سی و ششم، شماره 4. صفحه­های 885 تا 894.
کمالی ک، استوان ه و عطامهر ا، 1380. فهرست کنه­های ایران. مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی.
مرادیان ح، استوان ه و حقانی م، 1390. بررسی فونستیک کنه­های راسته Mesostigmata در مزارع ذرت و کلزای منطقه گچساران. فصلنامه تخصصی تحقیقات حشره­شناسی، جلد سوم، شماره 1. صفحه­های 73 تا 84.
نصرت­پناه س، 1387. بررسی فون کنه­های خاکزی راسته میان­استیگمایان (Acari: Mesostigmata) مزارع یونجه در شهرستان کرمان. پایان­نامه کارشناسی ارشد حشره­شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
نوعی ج، 1386. شناسایی کنه­های انباری برنج در شرایط متفاوت انباری در استان گیلان. پایان­نامه کارشناسی­ارشد حشره­شناسی کشاورزی دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان.
 
 
 
Boller EF, Remund U and Candolfi MP, 1998. Hedge as potential source of Typhlodromus pyri, the most important predatory mite in vineyard of Northern Switzerland. Entomophaga 33 (2): 249-255.
Costa M, 1968. Little known and new litter-inhabiting Laelapinae mites (Acari: Mesostigmata) from Israel. Israel Journal of Zoology 17: 1-31.
Faraji F and Karg W, 2005. A new species of Lasioseius Berlese from France (Acari: Podocinidae). International Journal of Acarology 31:113–117.
Gilyarov MS, Bregetova NG, Kadite BA, Koroleva EV, Petrova AD, Tikhomirov SI and Shcherbak GI, 1977. Manual of edaphic mites (Mesostigmata). Akademiya Nauk SSSR. "Nauka" Publishing House.
Hajizadeh J, Hosseini R and McMurtry JA, 2002. Phytoseiid mites (Acari: Phytoseiidae) associated with eriophyid mites (Acari: Eriophyidae) In Guilan province of Iran. International Journal of Acarology 28(4): 373-378.
Hughes AM, 1976. The mites of stored food and houses. Technical Bulletin No. 9. Ministry of Agricultural, Fisheries and Food, London.
Karg W, 1982. Zur Kennis der Raubmilbengattung Hypoaspis Canestrini, 1984 (Acarina, Parasitiformes). Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum 58(2): 233-256.
Krantz GW and Walter DE, 2009. A manual of acarology. Texas Tech University press.
Livshitz IZ and Kuznetsov NN, 1972. Phytoseiid mites from Crimea (Parasitiformes: Phytoseiidae). Pests and disease of fruit and ornamental plants 61: 13-64.
Rahmani H, Kamali K, and Faraji F 2010. Predatory mite fauna of Phytoseiidae of northwest Iran (Acari: Mesostigmata). Turkish Journal of Zoology 34: 497-508.
Roy M, Brodeur J and Cloutier C, 2005. Seasonal activity of the spider mite predators Stethorus punctillum (Coleoptera: Coccinellidae) and Neoseiulus fallacis (Acarina: Phytoseiidae) in raspberry, two predators of Tetranychus mcdanieli (Acarina: Tetranychidae). Biological Control 34:  47-57.
Shamsi MH, Saboori A and Faraji F, 2008. Fauna of ascid mites (Acari: Mesostigmata) in Damghan region, Semnan Province, Iran. Pp. 245–249. Proceedings of the 6th Acarology European Congress, Montpellier, France.
Stojnic B, Panou H, Papadoulis G, Petanovic R and Emmanouel N, 2002. The present knowledge and new records of Phytoseiid and Tydeid mites (Acari:  Phytoseiidae, Tydeidae) for the fauna of Serbia and Montenegro. Acta  Entomologica  Serbica 7 (1 & 2) : 111-117.
Wilson N, 1967. Insects of Micronesia, Acarina: Mesostigmata. Dermanyssidae, Laelapidae, Spinturnicidae parasitic on vertebrates. Insects of Micronesia 3(5): 133-148.
Womersley H, 1954. On some new Acarina-Mesostigmata from Australia, New Zealand and New Guinea. Zoological Journal of the Linnaean Society 42: 505-599.