کلیدواژه‌ها = کنترل زیستی
مقایسه‌ تأثیر فیتوهورمون GR24 و دو گونه قارچی به تنهایی و در ترکیب با هم در افزایش مقاومت دو رقم گوجه‌فرنگی نسبت به بیماری پژمردگی فوزاریومی

دوره 12، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 43-56

10.22034/arpp.2022.15664

سید رضا میررحیمی؛ مهدی پیرنیا؛ سیدکاظم صباغ؛ سید ابراهیم سیفتی؛ مجتبی کیخا صابر؛ عبدالحسین طاهری


واکنش تابعی دو جمعیت زنبور Trissolcus vassilievi (Mayr) به تخم سن گندم (Eurygaster integriceps Puton)

دوره 6، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 89-106

پریسا بنامولایی؛ شهزاد ایرانی پور؛ شهریار عسگری


بهینه‌سازی محیط کشت صنعتی برای تولید انبوه مخمر زیستی Candida membranifaciens عامل کنترل زیستی کپک آبی و کپک خاکستری سیب

دوره 2، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 1-15

محمدرضا خوشایند؛ لاچین مختارنژاد؛ حسن رضا اعتباریان؛ محسن فرزانه؛ پژمان شیخ پور