کلیدواژه‌ها = Disease severity
ارزیابی واکنش 25 ژنوتیپ گندم رایج کشت به بیماری بلایت فوزاریومی سنبله در شرایط گلخانه

دوره 12، شماره 2، تیر 1402، صفحه 213-224

10.22034/arpp.2023.16368

احسان حسنوند؛ مصطفی درویش نیا؛ حسین میرزایی نجفقلی؛ سمیرا پاکباز


Alleviation of Rhizoctonia root rot damage in common bean by some arbuscular mycorrhizal fungi

دوره 12، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 13-24

10.22034/arpp.2023.16034

ناهید معرف‌زاده؛ هادی خاطری؛ سعید عباسی


مقایسه‌ تأثیر فیتوهورمون GR24 و دو گونه قارچی به تنهایی و در ترکیب با هم در افزایش مقاومت دو رقم گوجه‌فرنگی نسبت به بیماری پژمردگی فوزاریومی

دوره 12، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 43-56

10.22034/arpp.2022.15664

سید رضا میررحیمی؛ مهدی پیرنیا؛ سیدکاظم صباغ؛ سید ابراهیم سیفتی؛ مجتبی کیخا صابر؛ عبدالحسین طاهری