کلیدواژه‌ها = کنترل
کنترل شته مومی کلم Brevicoryne brassicae روی کلزا با استفاده از ترکیبات غیرشیمیایی در استان آذربایجان شرقی

دوره 10، شماره 2، تیر 1400، صفحه 63-69

10.22034/arpp.2021.12907

فرناز سیدی صاحباری؛ جلال شیرازی؛ علیرضا مهاجر؛ مسعود تقی زاده


ارزیابی مقاومت برخی از ارقام رایج هلو و شلیل در ایران نسبت به قارچTaphrina deformans،عامل پیچیدگی برگ هلو

دوره 7، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 49-60

حسین خبازی جلفایی؛ ناصر بوذری؛ مینا غزاییان؛ شیما عظیمی؛ صدیقه زمانی