نویسنده = عزیز شیخی گرجان
Monitoring the susceptibility of different populations of tomato leaf miner, Tuta absoluta to indoxacarb and its combination with azadirachtin

دوره 11، شماره 4، دی 1401، صفحه 131-139

10.22034/arpp.2023.15914

محسن طلعه؛ عزیز شیخی گرجان؛ هوشنگ رفیعی؛ عسگر عباداللهی؛ سویل نوروزی نیا


اثر حشره کش های نسل جدید روی بید گوجه‌فرنگی (lepidoptera, Gelechiidae) Tuta absoluta (Meyrick) در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه ای

دوره 7، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 99-108

عزیز شیخی گرجان؛ مرضیه رحمانی؛ سهراب ایمانی؛ مهران جوادزاده