نویسنده = میرجلیل حجازی
تاثیر باکتری Bacillus thuringiensis بر فراسنجه‌های زیستی زنبور Trichogramma brassicae

دوره 9، شماره 3، آذر 1399، صفحه 29-45

ناهید واعظ؛ شهزاد ایرانی پور؛ میرجلیل حجازی


اثرات زیرکشندگی Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki Berliner روی کرم غوزه پنبه، Helicoverpa armigera Hübner

دوره 6، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 147-163

ناهید واعظ؛ شهزاد ایرانی پور؛ میرجلیل حجازی