نویسنده = داود کولیوند
Co-infection of tomato brown rugose fruit virus and cucumber mosaic virus in tomato in Iran

دوره 13، شماره 2، تیر 1403، صفحه 147-156

10.22034/arpp.2024.17485

فرشته اسماعیل زاده؛ داود کولیوند


ردیابی و آنالیز تبارزایی چهار ویروئید مهم آلوده کننده ‌تاکستان های استان زنجان

دوره 10، شماره 4، آذر 1400، صفحه 71-80

10.22034/arpp.2021.13502

سحر سلامی؛ رقیه مرادی؛ محمد حاجی زاده؛ داود کولیوند


شناسایی مولکولی سه گونۀ ویروس در مزارع گوجه فرنگی استان آذربایجان شرقی

دوره 6، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 21-36

داود کولیوند؛ نعمت سخندان بشیر؛ شهین صبحی؛ مینا راستگو


تخلیص و بررسی ویژگی های آنتی ژنیک پروتئین پوششی ویروس موزاییک خیار بیان شده در باکتری Escherichia coli

دوره 5، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 93-102

داود کولیوند؛ نعمت سخندان بشیر؛ افشین رستمی؛ پرویز پیرنیاکان