کلیدواژه‌ها = الایزا
تحلیل تبارزائی ویروس‌ ای مو (Grapevine virus A) از باغات انگور استان خراسان رضوی براساس بخشی از چارچوب ژنی ORF5

دوره 13، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 73-84

10.22034/arpp.2023.17123

سارا قارونی کاردانی؛ محمود رضا کریمی شهری؛ سمیرا پاکباز


تعیین ترادف ژن پروتئین پوششی دو جدایه ایرانی ویروس موزائیک هندوانه و بررسی جایگاه فیلوژنتیکی آنها

دوره 6، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 27-40

حسین معصومی؛ فاطمه محمدی پاقلعه؛ خدیجه سالاری؛ جهانگیر حیدرنژاد؛ اکبر حسینی پور