تعیین ترادف ژن پروتئین پوششی دو جدایه ایرانی ویروس موزائیک هندوانه و بررسی جایگاه فیلوژنتیکی آنها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر.

2 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.

3 مربی گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جیرفت.

4 دانشیار بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.

چکیده

چکیده
ویروس موزاییک هندوانه (WMV) Watermelon mosaic virusمتعلق به جنس Potyvirus و خانواده Potyviridae از ویروس‎‎های مهم آلوده کننده کدوئیان در دنیا محسوب می­شود. دو جدایه این ویروس به نام‎های YAZ.WMV.41 و YAZ.WMV.55 از مزارع خیار و طالبی استان یزد جمع‎آوری گردید. آلودگی نمونه‎ها با آزمون سرولوژیکی الایزای مستقیم و غیرمستقیم و آنتی بادی پلی‌کلونال این ویروس بررسی شد. این دو جدایه در مقابل آنتی‎بادی واکنش نشان ندادند. در بررسی علائم این جدایه‎ها برروی گیاهان آزمون کدوی مراغه، لوبیا چیتی و لوبیا چشم بلبلی، علائم متفاوتی با آنچه تا کنون در مورد جدایه‎های این ویروس گزارش شده، مشاهده گردید. با استفاده از آغازگرهای اختصاصی قطعه­ای به طول 809 جفت باز از ژن پروتئین پوششی تکثیر و تعیین ترادف شد. مقایسه­ی ترادف‌های بدست آمده در این تحقیق با ترادف‌های موجود در بانک جهانی ژن نشان داد که جدایه‎های مورد مطالعه به همراه یک جدایه­ی ایرانی (رس شمار EU667627) با دامنه­ی میزبانی متفاوت، در زیر گروه IIB قرار می‎گیرند. سایر جدایه‎های ایرانی گزارش شده قبلی در گروه‎های I و AII قرار گرفتند. مقایسه­ی میزان تشابه اسید نوکلئیک این جدایه‎ها با یکدیگر نشان داد که جدایه‎های ایرانی مربوط به این مطالعه بیشترین و کمترین میزان شباهت را با جدایه‎های کشورهای اسپانیا (رس شمار AJ579518) و ایران (رس شمار GQ421161) به ترتیب به میزان 5/99 و 2/92 درصد دارا می‌باشند. نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر این است که کدوئیاندر مزارع وگلخانه‎های ایران بوسیله جدایه‎های متعدد این ویروس آلوده می شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nucleotide Sequence and Phylogenetic Analysis of Coat Protein Gene of Two Iranian Watermelon Mosaic Virus Isolates

نویسندگان [English]

  • Hossien Masoumi 1
  • Fatemeh Mohammadi Pagaleh 2
  • Khadijeh Salari 3
  • Jahanghir Heydarnejad 4
  • Akbar Hosseinipour 4
1 Professor, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman.
2 Former MSc Student, Department of Plant Protection Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman.
3 Instractor, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Jiroft.
4 Associate Professor of Plant Pathology, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman.
سمیعی ا، 1383. شناسائی، تعیین پراکنش و بررسی برخی خصوصیات ویروس‌های آلوده کننده کدوئیان در گلخانه‌های ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان.
ابراهیم نسبت ف، 1351. گزارشی درباره جدا کردن ویروس موزائیک هندوانه در ایران. مجله بیماری­های گیاهی. جلد هشتم، صفحه­های 17تا20.
Abou-Jawadah Y, Sobh H, EL-Zammar S, Fayyad A, and Lecoq H, 2000. Incidence and management of virus disease of Cucurbits in Lebanon. Crop Protection 19: 217-224 .
Clark MF and Adams SA N, 1977. Characteristics of microplates method of enzyme-linked-immunosorbent assay for detection of plant viruses. Journal of General Virology 34: 475-483.
Hall TA, 1999. BioEdit: a user-friendly biological sequence alignment editor and analysis program for Windows 95/98/NT. Nucleic Acids Symposium Series 41: 95-98.
Lecoq H, Desbiez C and Delecolle B, 2008. Cytological and molecular evidence that the whitefly-transmitted Watermelon mosaic virus and Papaya ring spot virus is a tentative member of the family Potyviridae. Journal of General Virology 81: 2289-2293.
Massumi H, Samei A, Hosseini-Pour A, Shabanian M and Rahimian H, 2007. Occurrence, distribution and relative incidence of seven virus infecting greenhouse- grown cucurbits in Iran. Plant Disease 91: 159-163.
Moreno IM, Malpica JM, Diaz-Pendon JA, Moriones E, Fraile A and Garcia-Arenal F, 2004.Variability and genomic structure of the population of Watermelon mosaic virus infecting melon in Spain. Virology 318: 451-460.
Muhire BM, Varsani A and Martin DP, 2014. SDT: A Virus Classification Tool Based on Pairwise Sequence Alignment and Identity Calculation’,PLoS One, 9: e108277.
Nagel H and Hiebert F, 1985. Structure of Watermelon mosaic virus 1. Virology 68: 1006.
Purcifull DE, Heibert E and Edwarson J,1984. Watermelon mosaic virus-2. Description of Plant Virus 63: 1-11.
Rahimian H and Izadpanah K, 1987. Identity and prevalence of mosaic inducing cucurbit viruses in Shiraz, Iran. Journal of Phytopathologische Zeitschrift 92: 305-312.
Rozas J, Snchez-DelBarrio JC, Messeguer X and Rozas R, 2003. DnaSP, DNA polymorphism analyses by the coalescent and other methods. Bioinformatics.19: 2496-2497.
Shoeibi S, Masumi M, Nasrollahnezhad S, Heydari S, Izadpanah K and Ahmadikhah A, 2009. Sequencing of six Iranian isolates of Watermelon mosaic virus and phylogenetic comparison of Iranian isolates with other isolates of the world. Journal of Plant Pathology 45: 34-37.
Sharifi M, Massumi H, Heydarnejad J, Hosseinipour A, Shabanian M and Rahimian H, 2008. Analysis of the biological and molecular variability of Watermelon mosaic virus isolates from Iran. Virus Genes 37: 317-330.
Tamura K, Peterson D, Peterson N, Stecher G, Nei M and Kumar S, 2011. MEGA5: Molecular evolutionary genetics analysis using maximum likelihood, evolutionary distance, and maximum parsimony methods. Molecular Biology and Evolution, 28: 2731-2739.
Van Regenmortel MH, 1960. Zone electrophoresis and electron microscopy of a Watermelon mosaic virus from South Africa. Virology 12: 27-130.
Zhang JX and Yangfeng WU, 2009. Complete nucleotide sequence of Watermelon mosaic virus China isolate. Virology 13: 42-50.
Zitter TA, Hopkins DL and Thomas C E, 1996. Compendium of cucurbit disease. APS Press, New York, 87pp.