کلیدواژه‌ها = Meloidogyne incognita
تاثیر قارچ مایکوریز بر فاکتورهای بیماریزایی نماتد ریشه ی گرهی (Meloidogyne incognita) و تغییرات هیستوپاتولوژیکی در ارقام متحمل و حساس خیار

دوره 7، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 87-101

آمنه حسینی خواه؛ سعید رضایی؛ سالار جمالی؛ حمیدرضا زمانی زاده؛ فرهاد رجالی


مروری بر آلودگی نماتد مولد گره ریشه در باغ های پسته ی رفسنجان

دوره 6، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 15-25

زینب خاتمی دوست؛ سالار جمالی؛ حسین فریور مهین؛ مهدی مرادی