مروری بر آلودگی نماتد مولد گره ریشه در باغ های پسته ی رفسنجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی، گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان.

2 استادیار بیماری شناسی گیاهی، گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان.

3 مربی پژوهش، مؤسسه تحقیقات پسته ی کشور.

4 استادیار پژوهش، بخش گیاهپزشکی، مؤسسه تحقیقات پسته ی کشور.

چکیده

چکیده
به منظور بررسی وضعیت آلودگی باغ­های پسته (Pistacia vera L.) به نماتد مولد گره ریشه (M. incognita)، نمونه­های خاک و ریشه­ی درختان و علف­های هرز از مناطق پسته­کاری شهرستان رفسنجان طی ماه­های مختلف در سال­های 92-1391 جمع­آوری شد. با استفاده از خصوصیات ریخت شناسی ماده‌های بالغ و لاروهای سن دوم نماتد، گونه­ی غالب          M. incognita تشخیص داده شد. بررسی پویایی جمعیت لارو سن دوم نماتد در خاک نشان داد که کمترین دامنه­ی جمعیتی به ترتیب در ماه­های خرداد، مهر، آبان و اسفند با تعداد پنج تا هفت و حداکثر آن با تعداد 50 تا 210 نماتد در 100 گرم خاک در مرداد ماه متغیر بود. بالاترین تراکم جمعیت با تعداد 98 گال و 53 نماتد ماده در هر گرم ریشه‌ در ماه مرداد مشاهده شد. جمعیت نماتد گره ریشه از پنج تا 300 لارو سن دوم در 100 گرم خاک به ترتیب در ماه­های خرداد و مرداد متغیر بود. 18 گونه گیاهی به عنوان میزبان گونه­ی M. incognitaبه ثبت رسیدند در حالی­که گونه­ی M. javanica تنها روی پنج گونه گیاهی مشاهده شد. نتایج این تحقیق می‌تواند در تعیین زمان دقیق مبارزه با نماتد ریشه‌گرهی و مدیریت علف‌های هرز در باغ‌های پسته مفید واقع گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Overview of Root-knot Nematode Infestation of Pistachio Orchards in Rafsanjan

نویسندگان [English]

  • Zinab Khatami Doost 1
  • Salar Jamali 2
  • Hossien Farivar Mehin 3
  • Mehdi Moradi 4
1 MSc, Student Department of Plant Protection, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Plant Protection, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan Rasht, Iran
3 Research Instructor, Pistachio Research Institute, Rafsanjan, Iran
4 Research Assistant Professor, Division of Plant Protection, Iran Pistachio Research Institute, Rafsanjan, Iran.
اخیانی ا، مجتهدی ح و نادری ا، 1363. گونه­ها و نژادهای نماتدهای مولد غده ریشه در ایران. مجله بیماری­های گیاهی، جلد 20، شماره 4. صفحه­های 57 تا 70.
بی­نام. 1394. آمارنامه کشاورزی محصولات باغی. دفتر آمار و فن آوری اطلاعات. معاونت برنامه‎ریزی واقتصادی وزارت جهاد کشاورزی. صفحه 201.
حسینی پور حمیدآبادی ا، 1370. بررسی و شناسایی نماتد­های انگل گیاهی (Tylenchida) درختان پسته در باغ­های پسته رفسنجان. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران.
حقدل م، 1384. نماتدهای زیان­آور پسته. شماره 34. انتشارات مؤسسه تحقیقات پسته کشور.
فاضلی سلمانی ع، تهرانی­فر ع، داوری­نژاد غ، مهدیخانی مقدم ع و ذبیحی ح، 1391. اثر نماتد مولد غده ریشه (Meloidogyne javanica)  بر روی توزیع برخی از عناصر غذایی در درختان پسته رقم اوحدی. مجله پژوهش­های تولید گیاهی، جلد 19، شماره3. صفحه­های 59 تا 72.
فریور مهین، ح، 1365. بررسی نماتدهای مولد غده ریشه پسته Meloidogyne spp. در استان کرمان، خلاصه مقالات هشتمین کنگره گیاهپزشکی ایران، ص 136.
مدنی، م. 1374. بررسی عکس العمل پایه­های مختلف پسته در رابطه با نماتدهای مولد غده ریشه Meloidogyne spp.. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، 126 صفحه.
Baldwin JG and Barker KR, 1970. Host suitability of selected hybrids, varieties and inbreeds of corn to populations of Meloidogyne spp. Journal of Nematology 2:345-350.
Banage JH, 1966. Nematode distributions in some British upland moor soils with a note on nematode parasitizing fungi. Journal of Animal Ecology 35:349-361.
Barker KR and Olthof THA, 1976. Relationships between nematode population densities and crop response. Annual Review of Phytopathology 14:327–353.
Bridge J, Page S and Jordan S, 1982. An improved method for staining nematodes in roots. Report, Rothamsted. Exp Stn UK. 1:171.
Burns ME, 1964. Cryobiology as viewed by the microbiologist. Cryobiology 1:18- 40.
Christie JR, 1959. The root-knot nematodes. Pp. 56-79 In:Christie JR (ed), Plant nematodes-their bionomics and control. University of Florida, Agriculture, Gainesville, FL.
Cichorius H, 1960. Uber das Auftreten Freilebender Wurzelnematoden in Rheinischen Boden unter besonderer Berachsichtigung der Standortverh~ltnisse. Nematologica 5:231-252.
De Ggrisse AT, 1969. Rediscription ou modification de quelques techniques utilisees dans letude des nematodes phytoparasitaries. Meddelingen Rijksfauculteit landbouwweteschappen Bull 34:351-356.
De Guiran G and Ritter M, 1979. Life cycle of Meloidogyne species and factors influencing their development. Pp. 173-191, In: Lamberti F and Taylor CE (ed), Root-knot nematodes (Meloidogyne species); systematic, biology and control. Academic Press, London.
De Waele D and Elsen A, 2007. Challenges in tropical plant nematology. AnnualReview of Phytopathology 45: 457–485.
Eissa MFM, El-Sherif MA, Abd-El-Gawad MM, Ismail AE and Waffa MA, 2009. Seasonal population dynamics, horizontal and vertical distributions of phytonematodes in date-palm cv. samani in Egypt. Plant Pathology, Bulletin 18: 45-50.
Farivar Mehin H, 1984. Study of the root-knot nematodes on pistachio in Iran. 1th International Congress of Nematology, Guelph, Ontario, Canada, 5-10 Aug: 26-27.
Fazeli Salmani A, Tehranifar A, Davarynejad G, Mahdikhani E.and Mokaram A, 2012. Studies on growth disorders of pistachio caused by root-knot nematode (Meloidogyne javanica) in Iran. Acta Horticulture 940:323-330.
Ferris VR and Bernard RL, 1961. Seasonal variations of nematode populations in soybean field soil. Plant Disease 45:789-793.
Ferris H and Mckenry M, 1974. Seasonal fluctuations in the spatial distribution of nematode populations in the yard. Journal of Nemtology 6: 203-210.
Hwang SW, 1970. Freezing and storage of nematodes in liquid nitrogen. Nematologia, 16:305-308.
Jepson SB, 1987. Identification of root knot nematode (Meloidogyne species). CAB International, Wallingford, Oxon, UK. 265p.
Lucas GB, 1975. Disease of Tobacco, 3rd edition, Biological Associates consulting, Relight, North Carolina.
Neshat S, Khozini F, Rezaee S and Barooti Sh, 2011. Plant parasitic nematodes of pistachio trees in Sirjan, Kerman province. Researches in Plant Pathology 1: 25–32.
Ogawa JM and English H. 1991. Diseases of temperate zone tree fruit and nut crop. University of California, Division of Agriculture and Natural Resources, Oakland, California, USA. P. 461.
Perry RN, Moens M and Starr JL, 2010. Root-knot nematode. CAB International Press. 531 pp.
Rhoades HL and Linford MB, 1961. Biological studies on some members of the genus Pratylenchus. Proceeding Helminthology Society Washington, 28: 51-59.
Sayre RM, 1964. Cold-hardiness of nematodes. I. Effects of rapid freezing on the eggs and larvae of Meloidogyne incognita and M. hapla. Nematologica 10:168-179.
Sayre RM, 1969. A method for the freezing and recovery of viable Ditylenchus dipsaci larvae. Journal of Nematology 1(4):292.
Siddiqui IA, Zareen A, Shauket SS and Zaki MJ, 2001. Evaluation of Rhizobia for control of Meloidogyne javanica in Vigna mungo. Pakistanian Journal of Biology Science 4: 1124-1125.
Taylor AL and Sasser JN, 1978. Biology, identification, and control of root-knot nematodes (Meloidogyne species). Department of Plant Pathology, North Carolina State University and the United States Agency for International Development. 111pp.
Whitehead AG, and Hemming JR, 1965. A comparison of some quantitative methods of extracting small vermiform nematodes from soil. Annual Applied Biology 55: 25-38.
Winslow RD, 1964. Soil nematode population studies. 1. The migratory Tylenchida and other nematodes of the Rothamsted and Woburn six-course rotations. Pedobiologia 4: 65-76.
Yeates G, 1968. An analysis of annual variation of the nematode fauna in dune sand, at Himatamgi Beach, New Zealand. Pedobiologia 8:173-207.