نویسنده = اسدالله بابای اهری
شیوع گونه‌های Penicillium روی انگور و کشمش در استان‌های آذربایجان‌شرقی، غربی و قزوین

دوره 6، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 41-54

علی خدایی؛ اسدالله بابای اهری؛ مهدی ارزنلو


شناسایی ریخت¬شناختی و مولکولی عوامل قارچی همراه با پوسیدگی میوه زیتون در استان زنجان

دوره 2، شماره 1، بهمن 1392، صفحه 53-66

محسن تربتی؛ مهدی ارزنلو؛ حسین جعفری؛ اسدالله بابای اهری