نویسنده = اکبر حسینی پور
ارزیابی واکنش برخی لاین‌های خالص طالبی و هندوانه به ویروس موزاییک هندوانه در شرایط گلخانه

دوره 13، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 45-57

10.22034/arpp.2023.17120

مهدی پورمحمدعلی؛ حسین معصومی؛ جهانگیر حیدرنژاد؛ اکبر حسینی پور؛ روح اله عبدالشاهی؛ محمد جواد آروین


تعیین ترادف ژن پروتئین پوششی دو جدایه ایرانی ویروس موزائیک هندوانه و بررسی جایگاه فیلوژنتیکی آنها

دوره 6، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 27-40

حسین معصومی؛ فاطمه محمدی پاقلعه؛ خدیجه سالاری؛ جهانگیر حیدرنژاد؛ اکبر حسینی پور