ارزیابی مقاومت لاین های جدید لوبیا به کنه تارتن دو لکه ای در شرایط مزرعه ای و گلخانه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اراک. ایران

2 بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اراک. ایران.

چکیده

چکیده
 کنه­ی تارتن دولکه ایTetranychus urticae (Koch) (Acari: Tetranychidae) ، یکی از آفات مهم لوبیا است که همه ساله مقدار زیادی حشره کش برای کنترل آن  مصرف می­شود.  به منظور بررسی مقاومت لاین های جدید لوبیا به کنه­ی تارتن دو لکه ای آزمایشی به مدت دو سال (1396 و 1397) در ایستگاه تحقیقات لوبیای خمین اجرا شد. یازده لاین لوبیا به همراه رقم صدری (شاهد) درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در دو آزمایش همراه با انجام سم پاشی و بدون سم پاشی مورد بررسی قرار گرفت.  صفات مورد بررسی شامل تغییرات جمعیت، عملکرد و اجزای آن بود. سپس جهت محاسبه­ی مکانیسم های مقاومت (تحمل، آنتی بیوز و آنتی زنوز) و تعیین شاخص مقاومت گیاهی آزمایشات در گلخانه و در 5 تکرارانجام شدند. مقایسات میانگین با آزمون توکی انجام شد. صفات مورد بررسی شامل تغییرات جمعیت، عملکرد و اجزای آن و مکانیسم های مقاومت بود. برای نمونه برداری، از هر کرت 10 بوته به طور تصادفی انتخاب و از هر بوته نیز فقط دو برگ یکی از پایین و دیگری از بالای آن انتخاب و نمره دهی شدند. مراحل زندگی آفت شامل تخم و مراحل فعال کنه (لارو، پوره و بالغ) شمارش و ثبت شد. نتایج  نشان داد که بین لاین ها و رقم  از نظر  عملکرد و اجزای آن و جمعیت کنه­ی تارتن اختلاف معنی داری در سطح آماری یک و پنج درصد وجود داشت. به طوریکه بیشترین و کمترین جمعیت کنه­ی تارتن دو لکه ای در همه مراحل به ترتیب در رقم صدری و لاین 21517 KS-مشاهده شد. لاین 31287KS- دارای بیشترین عملکرد به میزان 2437 کیلوگرم در هکتار بود وکمترین عملکرد دانه به میزان1221 کیلوگرم در هکتار مربوط به لاین 21529  KS-بود. لاین های 31286KS-،21492KS- و رقم دادفر به ترتیب با مقیاس خسارت 6/3، 4 و 8/3 به عنوان لاین ها و رقم متحمل به خسارت کنه­ی تارتن دو لکه ای انتخاب شدند. رقم دادفر و لاین 31286KS- به ترتیب با 4/18 و 2/15 عدد کنه­ی  ­بالغ در یک دوره رشدی دارای مکانیسم مقاومت از نوع آنتی بیوز بودند. لاین 31286KS- و رقم دادفر به ترتیب با 8/1 و 1 عدد کنه­ی بالغ دارای مکانیسم آنتی زنوز بودند. نتایج حاصل از محاسبه شاخص مقاومت گیاهی که در گلخانه انجام گردید، نشان داد که لاین 31286  KS-و رقم دادفر دارای شاخص مقاومت بالایی به ترتیب به میزان 09/9 و 28/14 نسبت به کنه­ی تارتن دو لکه ای است. بنابراین رقم دادفر در اولویت اول و لاین 31286  KS-در اولویت دوم جهت کشت در منطقه توصیه می شوند. لاین31287KS- علیرغم داشتن عملکرد بالا، به دلیل شاخص مقاومت گیاهی پایین به عنوان لاین مقاوم انتخاب نشد.
 

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of bean genotypes resistance to Two spotted spider mite, tssm, Tetranychus urticae Koch under field and greenhouse conditions

نویسندگان [English]

  • Sedegheh Ashtari 1
  • Mazaher Yosefi 2
  • Hamidreza Douri 2
1 Plant Protection Research Department, Markazi Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization, AREEO, Arak, Iran.
2 Plant Protection Research Department, Markazi Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization, AREEO, Arak, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Two spotted spider mite,Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae)isone of the most important pests of beans that large amount of acaricides are used to control it every year.The experiment was conducted to evaluate the resistance of 11 bean genotypes (KS-21494, KS-21493, KS-21492, KS-21498, KS-21517, KS-21529) and red (Dadfar cultivar, KS-31287 and KS-31286) to two-spotted spider mite at Khomein Bean Research Station during 2017 and 2018. This study was conducted in the randomized complete block design with three replications and in two experiments with spraying and without spraying in field and greenhouse conditions. Resistance mechanisms (tolerance, antibiosis and antixenosis) and plant resistance index were determined in greenhouse conditions. Sampling was performed by selecting 10 plants from each plot randomly and two leaves from the bottom and the top, then the density and damage of the pest were evaluated in the selected samples. Pest life stages including eggs and active stages (larvae, nymphs and adults) were counted and recorded. The results of this study showed that there was a significant difference among the cultivars and genotypes of beans in yield and its components and the population and damage of two-spotted spider mite. The results of comparing the means showed that the highest and lowest density of two-spotted spider mite eggs were observed in Sadri cultivar and KS-21517 genotype with 198.55 and 41.95, respectively. The highest and lowest yield were recorded 2437 kg/ha and 1221 kg/h on KS-31287 and KS-21529, respectively. KS-31286, KS-21492 and Dadfar were selected as tolerant genotypes and cultivar to two-spotted spider mite with damage scale of 3.6, 4 and 3.8, respectively. Antibiosis resistance mechanism was recorded on Dadfar and genotype KS-31286 with 18.4 and 15.2 adult mites, respectively. The antixenosis mechanism was recorded on genotype KS-31286 and Dadfar cultivar with 1.8 and 1 adult mites, respectively. The results of the calculation of the plant resistance index to two-spotted spider mite showed that the genotype KS-31286 and Dadfar cultivars had the highest resistance index at 9.09 and 14.28, respectively. Therefore, Dadfar cultivar is recommended in the first priority and genotype KS-31286 in the second priority for cultivation in the region. KS-31287 genotype was not selected as resistant genotype due to low plant resistance index despite high yield.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keyword: Bean genotypes
  • Two spotted spider mite and mechanism of Resistance

ابوالفتحی ن، کچیلی ف، و محیسنی ا،1390. بررسی مناسب ترین واحد و فضای نمونه گیری از جمعیت کنه تارتن دو لکه ای Tetranychus urticae Koch در مزارع لوبیای معمولی Phaseolus vulgaris L.در شمال استان لرستان، گیاهپزشکی، 34: 33-45.  

برادران انارکی پ، اربابی م، و شفیعی آج بیشه ر، 1386. بررسی ارقام مختلف بادنجان از نظر آلودگی به کنه تارتن دو لکه ای Tetranychus urticae Koch در منطقه ورامین، نهال و بذر23: 29-15.

کامل منش م م، حسامی ش، نماینده آ، احمدی ب، و دری، ح،1389. مکانیسم های مقاومت لاین های مختلف لوبیا سفید به کنه تارتن دو لکه ای در شرایط گلخانه، فصلنامه گیاهپزشکی.2:125-111.
Ahmadi M, Fathipour K and Kamali K, 2006. Growth parameters of Tetranychus urticae Koch on different bean cultivars. Iranian Journal of Entomology 26: 10-1.
Alabi OY, Odebiyi JA and Tamo M, 2004. Effect of host plant resistance in some cowpea (Vigna unguiculata L.) cultivars on growth and developmental parameters of the flower bud thrips, Megalurothrips sjostedti (Trybom). Crop Protection 23: 83–88.
Aydemir M, and Torus S, 1992. The effect of different bean varieties on the life duration and egg productivity of Tetranychus urticae. Proceedings of 2nd Turkish National Congress of Entomology 145-155.
Baradaran B, Arbabi M, and Shaiei R, 2004. Evaluation of the difference between different eggplant cultivars on populations of Tetranychus urticae in Varamin region. 16th Iranian Congress of Plant Protection. Page 258.
Beyzaei A, and Dorri H, 2010. Instruction of planting, and harvesting of sadri cultivar, promotional journal of  Agricultural Research, Education and Extension Organization,12 pp.
Dent D, 2000. Host plant Resistance. In: Dent, D. editors. Insect Pest Management. CABI Publishing, Wallingford, Oxfordshire, United Kingdom, pp. 123-179.
Dewar AM, Haylock LA, Bean KM, Garner BH, Boyce R, 2000. The ecology and control of the two-spotted spider mite, Tetranychus urticae, in sugar beet. Proceedings of the Brighton Crop Protection Conference Pests and Diseases, 3: 913-918.
Dorri HR, and Ardeh MJ, 1999. Final report of a field evaluation of two-spotted spider mite resistance in bean genotypes. Center for Agricultural and Natural Resources Research. 36 pp.
Fathi SAA, Gholami F, Nouri-Ganbalani G, and Mohiseni A, 2011. Life history parameters of Thrips tabaci (Thysanoptera: Thripidae) on six commercial cultivars of canola. Applied Entomology and Zoology 46: 505.
Flexner J L, Westigard PH, Hilton R, and Croft BA, 1995. Experimental evaluation of resistance: management for two-spotted spider mite on southern oregon pear: 1987 – 1993. J. Econ. Entomol. 88: 1517-1524.
Impe GV, and Hance T, 1993. A technique for testing variatial susceptibility in the mite (Tetranychus urticae) application to bean, cucumber, tomato, strawberry. Agronomic, 13: 739-749.
Knapp M, Mugada DA, Agong SG, Knapp M, 2003. Screening tomato (Lycopersicon esculentum)    accessions for resistance to the two-spotted spider mite: population growth studies. Insect Science and its Application, 23: 15-19.
Lima PF, Colombo CA, Chiorato AF, Yamaguchi L F, Kato M J, and Carbonell S A, 2014. Occurrence of isoflavonoids in Brazilian common bean germplasm Phaseolus vulgaris L. Journal of Agricultural and Food Chemistry 62: 969-970.
Mohammadi S, Saeidi Z, Seraj AA, Nemati RR, and Babaeeyan A, 2012. Influence of seven white bean genotypes on biological parameters of two-spotted spider mite under laboratory conditions and its damage assessment under greenhouse conditions. Special Journal of Entomology Research, 4: 179-171.
Mohiseni A, Koushki MH, and Astraki H, 2016. Investigating the Effect of Planting Arrangement, plant density on Population density and Severity of damage to Spider Mites, Final Project Report. Boroujerd Agricultural and Natural Resources Research and Education Campus, 28 pp.
Pedigo L P, 2002. Entomology and Pest Management. Iowa University press, Iowa, USA. 646pp.
Roozbahani M, Shahkarami J, Mohiseni A, Kushki MH, and Jafari S, 2016. Resistance of ten red common bean (Phseolus vulgaris) genotypes to onion thrips (Thrips tabaci) under field conditions. Plant Protection Research 6: 1-10.
Rui S, Hua W, Rui G, Qin L, Lei P, Jianan L, Zhihui H, and Chanyou C, 2016. The diversity of four anti-nutritional factors in common bean. Horticultural Plant Journal 2: 97-104.
Saeedi Z, and Arbabi M, 2006. Comparison of the performance of twelve insecticides on two levels of contamination of two-spotted bean spider mites in Lordegan area of Chaharmahal Bakhtiari province. Journal of Research in Agriculture and Construction 76: 25-31.
Saeedi, Z. and Salehi, F. 2004. Investigation of resistance of 7 selected lines from the local beech Chit Lordegan Mass. To mackerel. 16th Iranian Congress of Plant Protection. pp. 271.
Sarfraz M, Dosdall LM, and Keddie BA, 2006. Diamondback moth-host plant interactions: implications for pest management. Crop Protection, 25: 625-630.
Sirjani M, and Arbabi M, 2004. Investigating of  difference of pollution of cultivars in introducing of cotton to to Tetranychus urticae. in Kashmar. 16th Iranian Congress of Plant Protection. pp. 270.
Smith C, 2005. Plant resistance to arthropods, molecular and conventional approaches. 423 pp.  Springer Publisher.
Taghizadeh R, and Fathi Y, 2017. Population density and spatial distribution of immature stages of Callosobruchus maculatus (Col.: Bruchidae) on cowpea in Tehran region. Plant Protection Research 6: 1-13.
Tahmasebi Z, 2013. Determination of susceptible and susceptible cultivars to bean spider mites using resistance index. 6th Conference on Agricultural Research Findings, pp. 95.
Tahmasebi Z, Bihamta M R, Hosseinzadeh A, and Sabouri A, 2010. Study of resistance of bean seedlings to spider mite, Journal of Agronomy Knowledge 4: 78-73.
Webster JA, Baker CA, and Porter DR, 1993. Detection and mechanisms of russian wheat aphid resistance in barely.Journal of Economic Entomology, 84:669-673.
Yazdi Samadi B, and Abd Mishani S, 2000. Crop Improvement. Tehran University Press, 283 pp.
Yousefi M, and Dorri H, 2012. Evaluation of the mechanisms of resistance of 36 genotype of chitti beans spider mites in greenhouse and field and green house conditions. Final Project Report, Central Province Agricultural and Natural Resources Research Center, 53pp.