کلیدواژه‌ها = تنوع ژنتیکی
شناسایی ویروس های آران ای دار همراه با زردی کدوئیان در جنوب شرق ایران و تنوع ژنتیکی ویروس شایع آن

دوره 8، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 14-27

زهرا صادقی؛ سعید نصراله نژاد؛ میلاد لکزیان؛ سیداسماعیل رضوی؛ مجید جعفری


بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های Fusarium oxysporum f.sp. melonis عامل پژمردگی طالبی و خربزه در ایران

دوره 7، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 69-83

فرزانه لک؛ ابوالفضل سرپله؛ داریوش شهریاری