کلیدواژه‌ها = قارچ
گزارش‌های جدید از گونه‌های قارچی همراه حشرات در ایران

دوره 11، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 61-79

10.22034/arpp.2021.13541

حمیده اغیل؛ مهدی مهرابی کوشکی؛ مهدی اسفندیاری


بررسی بیمارگری قارچ Metarhizium anisopliae بر روی شته سبز هلو Myzus persicae

دوره 6، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 77-86

سلیمان امیری؛ زهرا شریفی؛ ساناز گلجانیان؛ زینب السادات متشرعی


توانایی اکتینومیست¬ها در کنترل زیستی برخی قارچ¬های بیمارگر و نماتد مرکبات در شرایط آزمایشگاهی

دوره 2، شماره 1، بهمن 1392، صفحه 41-51

سینا نوری زاده؛ سالار جمالی؛ مرتضی گلمحمدی؛ حسن پدرام فر