نویسنده = ناصر بوذری
بررسی سطوح نسبی مقاومت به شانکر باکتریایی در ژرم پلاسم ایرانی آلبالو

دوره 10، شماره 4، آذر 1400، صفحه 25-35

10.22034/arpp.2021.13486

شهاب رنجبری؛ منصوره کشاورز؛ ناصر بوذری؛ سیده نیکو کاکوان؛ زینب صالحی


ارزیابی مقاومت برخی از ارقام رایج هلو و شلیل در ایران نسبت به قارچTaphrina deformans،عامل پیچیدگی برگ هلو

دوره 7، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 49-60

حسین خبازی جلفایی؛ ناصر بوذری؛ مینا غزاییان؛ شیما عظیمی؛ صدیقه زمانی